Upute: Upišite broj računa bilo u IBAN bilo u VBDI-PARTIJA formatu.
Na primjer HR9223400091510077598
ili 2340009-1510077598
Pritiskom na konvertiraj provjerava se ispravnost, te ako je broj ispravan vrši se konverzija
Broj računa (u strukturi IBAN ili VBDI)